% je umanjena metilacija folata kod osoba sa MTHFR mutacijom nasleđenom od oba roditelja